Vol 6, No 1 (2016)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Research Articles

H H Makwana, M S Kagathara, A V Vaishnav
PDF
1-7
Swadesh Pratap Singh, Anil Singh Tomar, Sachindra Singh, C S Malvi
PDF
8-13
Pina Bhatt, H N Shah
PDF
18-22
Yellappa M, N Lakshmana Swamy, H M Somashekar, Giriswamy B G, Harisha SK
PDF
23-30
P M Radia, M S Kagathara, H G Acharya
PDF
35-42
Harisha S.K, Shivaraj Kumar D.N., Ramachandra. K, Narendra Babu K.
PDF
43-54
Priyavrat Thareja
PDF
79-95

Review Articles

DilbagSingh C Mondloe, Lina M Rola
PDF
14-17
Niraj Vangani, Manhar Kagthara
PDF
31-34
C.R. Sanghani, G.D. Acharya
PDF
55-71
Kashyap V Mehta, Shivang S Jani, Dr. G. D. Acharya
PDF
72-78